Geldinkomen en delen

 
Alle Nederlanders  vanaf  18 jaar een basisinkomen, (800 per maand)
EU burgers krijgen maximaal 3 maanden per 3 jaar een basisinkomen, om een baan te vinden 
Basis ziektekostenverzekering uitbreiden, ook tandarts, fysio, ggz
Hoogte van de ziektekosten verzekering premie wordt bepaald naar inkomen 
Huurtoeslag naar inkomen 
Inkomenstoets sociale woningen elke 5 jaar. Als gemiddeld over de 5 jaar te hoog inkomen moet woning verlaten binnen 12 maanden (grens 40.000 euro)
Ouders delen zorgtaken kinderen, eventueel samen met familie en buurt
Hele gemeenschap heeft zorgtaak voor ouderen en zieken en kinderen 
Elkaar helpen en samenwerken en delen is heel belangrijk 
Afschaffen kindertoeslag 
Afschaffen vergoeding kinderopvang
Bij werkloosheid 50% loon als aanvulling op basisinkomen voor 1 jaar als Nederlands staatsburger. 
Woningen mogen alleen verkocht worden aan mensen die er ook in gaan wonen; geen investering in onroerend goed meer, geen huisjesmelkers en onderverhuur. Uitsterf constructie; verkoop onroerend goed mag alleen aan mensen die er gaan wonen; of woningbouwverenigingen of stichtingen die verhuren, zonder winstbejag. 
Stimuleren om duurzaam te investeren in de toekomst (natuur, wetenschap, techniek)


belastingen en subsidies

Subsidie en investeren
 
In de transitie gaat het vooral om investeren in;
·         nieuwe planeet vriendelijke processen en producten 
·         onderzoek en wetenschap
·         implementeren planeet vriendelijke technieken en projecten 
·         bossen planten en natuurgebieden creeren voor bio diversiteit 
·         duurzame energie
·         vervangen fossiele brandstoffen door elektriciteit 
 
De overheidsfinancien worden omgebouwd met een nieuwe begroting; alle (vaste) posten worden beoordeeld; als het planeet vriendelijk is dan wordt het gestimuleerd en in geinvesteerd, als het planeet onvriendelijk is wordt er geen geld meer aan uitgegeven. 
 
Belastingen
 
Er komt een planeet taks op alle import en export waardoor de ware kosten worden doorberekend aan de consument zoals schade aan het milieu, kinderarbeid, slavernij, vervoer etcetera. 
Er komt een planeet taks op alles wat in Nederland verkocht wordt zodat de ware kosten doorberekend worden aan de consument
Alles wat planeet onvriendelijk is wordt belast. Duurzame produkten geen lasten.
Btw afschaffen (teveel administratie)
Burgers; Inkomstenbelasting blijft in 3 treden, maar de eerste onbelaste tree wordt hoger (35.000), de middelste tree betaald 50 % belasting en de derde hoogste tree 70% belasting 
Alle aftrekposten afschaffen
Vermogensbelasting 10% per jaar tenzij sparen voor pensioen of zorg of planeet vriendelijk geinvesteerd; dan geen vermogensbelasting.  
Erf / schenkbelasting blijft
Hypotheekrente aftrek wordt omgekeerd; hoe meer inkomen hoe minder aftrek
 
Bedrijven ;
Omzetbelasting 20% 
Van omzetbelasting mag worden afgetrokken de gelden die men in Nederland milieu vriendelijk en duurzaam investeert. 
Winstbelasting wordt afgeschaft (toch alleen ontwijken) 
Alle milieu schade ten koste brengen van het bedrijf middels een vervuil belasting / aarde-belasting / natuur -belasting, belasting CO2 uitstoot, belasting gebruik fossiele brandstoffen, afval belasting. 
Belasting op fossiele brandstoffen verhogen
Sigaretten belasting heel hoog (30 euro per pakje)
Drank belasting hoog (20 euro per fles hoog % alcohol)
Belasting heffen op inkomsten (uit reclame) voor online bedrijven; zoveel mogelijk samenwerken internationaal
 
Project; hoe gaan we de inkomsten van multinationals en internetbedrijven belasten? 
Project; belastingen versimpelen en minder administratie
 
Hoge invoerbelasting voor luxe producten en alle producten van buiten de EU die we ook in de EU kunnen produceren 
Definitie luxe produkten uitgebreid; bijvoorbeeld bloemen, sieraden en goud en zilver en edelmetalen voor de sier gebruikt, suiker produkten/snoep, processed foods
Belastingverdragen sluiten met andere landen zodat internationale bedrijven overal genoeg belasting betalen, om te beginnen binnen EU
Gemeente / provincie belastingen; raad beslist. 
Gemeente / provincie subsidies moeten planeet vriendelijk zijn. Ze worden allemaal opnieuw beoordeeld. 


werken


Overheidsuitgaven zorg, onderwijs, ambtenaren en semiambtenaren verlagen door;


maximum inkomen van 100.000, (voor de senior specialist). Management mag niet meer verdienen dan de senior specialist.  Tenslotte is management ook gewoon een vak. 

Bestuurders mogen niet meer dan 100.000 per jaar verdienen, geen onkostenvergoeding, geen belastingvrijstelling (geen wachtgeld) en geen aftrekposten. 

 

Management is coachend;

Manager coacht werknemers om zich te ontwikkelen en ontplooien. Management schept voorwaarden zodat werknemers hun werk goed kunnen doen.

Ideeen van werknemers om hun werk beter te doen worden aangemoedigd. Als iemand zijn werk daardoor kwijt raakt mag hij zelf ander werk uitkiezen of ontwerpen. 

360 graden beoordeling; vooral voor management; hierdoor kunnen we alle niet functionerende chefjes kwijt raken, of stimuleren om werknemer vriendelijk te zijn 
Bestuurder heeft rechtstreeks contact met de specialist op dat onderwerp en de schrijver van de nota, de communicatie gaat niet langer via onwetende managers. 
De bestuurder beslist, en niet de managers.

zorg en gezondheid


 

De tandarts, fysiotherapie en de geestelijke gezondheidszorg komen voor iedereen in het basispakket. 

De premies worden inkomensafhankelijk zodat de zorgtoeslag overbodig wordt en mensen toch de zorgpremie kunnen betalen. Geen eigen bijdrage.

De professionals in de zorg meer ruimte geven om hun werk te doen. Daarom snijden in bureaucratie: minder formulieren, minder indicaties, minder keurmerken en minder managers.

Door overdreven controlezucht te bestrijden krijgen de werknemers in de zorg meer zeggenschap over hun eigen werk en zorgen we dat zorg geld ook daadwerkelijk bij de zorg terechtkomt

Uitvindingen en slimmere behandelmethodes zijn er om te delen en niet om voor jezelf te houden; we willen immers allemaal profiteren van de vooruitgang die in de zorg wordt geboekt

Phagen en andere medicijnen (anti kanker medicijn cuba) met spoed invoeren. 

Double blind techniek alleen voor stoffen en niet altijd verplicht voor toelating europese markt

Ook methodes onderzoeken en toelating criteria aanpassen (phagen)

Geen auteursrecht of octrooi meer op medicijnen en procedures
Toelating door FDA gelijk aan toelating EU. Niet twee keer dezelfde procedure